Статут


Статут шкільного клубу підприємництва
"AURUM"
1. Загальні положення
1.1. Шкільний клуб підприємництва "AURUM" - (далі - Клуб) створений вчителями та учнями Чернігівського ліцею №15.
1.2. Клуб є добровільним молодіжним об`єднанням.
1.3. Клуб у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про об’єднання громадян”, "Про молодіжні та дитячі громадські організації" та іншими нормативно-правовими актами України, а також цим Статутом.
1.4. Знаходиться Клуб на території Чернігівського ліцею №15.
2. Мета діяльності
Клуб має на меті розвиток підприємницьких навичок, отримання знань, необхідних для підприємницької діяльності і виховання підростаючого покоління з розвинутими економічними якостями.
3. Принципи діяльності
3.1. Клуб будує свою діяльність на основі таких принципів:
- рівноправність членів, самоврядування;
- добровільний вступ до клубу і вихід з нього;
- спільне прийняття рішень.
4. Завдання клубу
4.1. Клуб під час своєї діяльності виконує наступні завдання:

- інтелектуальний розвиток старшокласників;

- розвиток логічного мислення у дітей;

- формування творчого підходу у розв’язуванні проблемних задач;

- розвиток загальнолюдських моральних цінностей, творчих обдарувань;
- створення  умов для формування професійно-трудових компетентностей.

5. Види діяльності Клубу:

5.1 Клуб планує свою роботу самостійно. План роботи Клубу затверджується Радою Клубу.

5.2 Відповідно до плану діяльності вчителі-учасники і члени Клубу добирають матеріал до проведення засідань Клубу.

5.3 Засідання  здійснюється два рази на місяць (крім літніх місяців).

5.4 Термін роботи Клубу - з 1 вересня по 1 червня. У літній період засідання Клубу не проводяться.

6. Структура і керівництво:
6.1.Загальні збори - вищий орган діяльності Клубу. На загальних зборах затверджують статут, емблему, обирають девіз та напрямки діяльності.
6.2. Правочинними загальні збори є тоді, коли на засіданні присутні більше половини учасників Клубу.
6.3. Керівним органом є Рада Клубу, яка обирається на Загальних зборах в кількості 3 чоловіки. Раду очолює президент, обраний на загальних зборах з числа членів ради. Рада здійснює координацію діяльності членів Клубу.
7. Учасники Клубу

7.1. Членами Клубу можуть бути:
– школярі  8-11 класів;

– вчителі-учасники;

– підлітки у віці від 14 до 17 років.
8. Права та обов’язки учасників Клубу:

8.1 Члени клубу мають право:

- на самостійне формування особистого складу ;

- брати участь у змаганнях всіх рівнів;

- брати участь у плануванні роботи Клубу;
- брати участь у обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації роботи Клубу.

8.2 Члени Клубу зобов’язані:

- підвищувати свій загальноосвітній рівень, вчитись оволодівати необхідними знаннями та навичками;

- дотримуватися Статуту та правил внутрішнього розпорядку Клубу;

- бережно ставитися до громадського та державного майна;

8.3 Члени Клубу можуть за власним бажанням залишити Клуб.
8.4 Виключення з членів Клубу за рішенням Загальних зборів Клубу здійснюється:

- за порушення (невиконання) статуту Клубу, рішень керівництва;
- за дії чи поведінку, яка дискредитує Клуб.
Повторний прийом можливий не раніше, ніж через 2 місяці після затвердження рішення про виключення з членів Клубу.
9. Порядок внесення змін до статуту:
Зміни та доповнення до Статуту Клубу затверджуються на загальних зборах більшістю голосів членів Клубу.
10. Припинення роботи Клубу.
Рішення про припинення роботи Клубу приймається більшістю голосів його учасників на загальних зборах.